Διοίκηση

Διοίκηση
Διοίκηση τμήματος

Διοικητική Οργάνωση του Τμήματος

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 4009/2011), το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.

Διοικητική Οργάνωση του Τμήματος

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Ψυχολογίας είναι τα εξής:

  1. Ο/Η Πρόεδρος και
  2. Η Συνέλευση του Τμήματος.
    Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας αποτελείται από την Πρόεδρο, τα μέλη Δ.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος