Ελευθερία Δογορίτη

Ελευθερία Δογορίτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Ελευθερία Δογορίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον Νοέμβριο του 2020 με γνωστικό αντικείμενο Διαγλωσσική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε Επαγγελματικά Περιβάλλοντα. Μέχρι τα τέλη του 2020 δίδασκε στο Τμήμα Μετάφρασης & Διερμηνείας του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Ένα σημαντικό κομμάτι της ερευνητικής της δραστηριότητας εστιάζει σε διαπολιτισμικές πτυχές της επικοινωνίας σε ειδικά περιβάλλοντα, σε στρατηγικές και κίνητρα μάθησης στην πρόσκτηση ορολογίας, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και πόρων στην εκμάθηση ειδικών γλωσσών. Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της έρευνάς της αφορά σε ζητήματα διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας επικεντρωμένης σε πληθυσμούς μεταναστών και προσφύγων στο πλαίσιο της μελέτης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι έρευνές της έχουν μέχρι τώρα επικεντρωθεί σε χώρους και περιβάλλοντα δικαιοσύνης, υγείας, δημόσιας διοίκησης και εκπαίδευσης.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Γλώσσα και Επικοινωνία
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Γραφείο 319 / 4ος Όροφος Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης

Τηλέφωνο:

265100 7 435 / 5 653

Email:

Ιστοσελίδα:

Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

1764/04.11.2020

Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα

Σπουδές:

Η κ. Δογορίτη είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1986), Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης (DEA) στον Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris - Sorbonne (1988)  (Institut Néo-hellénique, UFR de Grec) και Διδακτορικού Διπλώματος (Doctorat nouveau régime) από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1996).

Η  διδακτορική της διατριβή φέρει τον τίτλο "Τα εγχειρίδια της λογοτεχνίας προς χρήση στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αξίες και στερεότυπα στα έγκριτα κείμενα της νεοελληνικής και ξένης λογοτεχνίας" και εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ της εθνικής ιδεολογίας και του λογοτεχνικού λόγου όπως αυτή εγγράφεται στα ανθολογημένα λογοτεχνικά κείμενα νεοελληνικής και ξένης (μεταφρασμένης) λογοτεχνίας. Απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2001) με ειδίκευση στην Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα και στις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών.

Η κ. Δογορίτη έχει σημαντικό δημοσιευμένο έργο, συμμετοχή σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, σε επιμέλειες συλλογικών τόμων, σε συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών καθώς και σε πλήθος εθνικών, ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, Αρχιμήδης Interreg, Erasmus, ΕΟΧ. Υπήρξε επιμέρους επιστημονική υπεύθυνη σε πρόγραμμα Αρχιμήδης και Erasmus. Μέρος των επιστημονικών της μελετών εστιάζει σε διαπολιτισμικές πτυχές της επικοινωνίας σε ειδικά περιβάλλοντα, σε στρατηγικές και κίνητρα μάθησης στην πρόσκτηση ορολογίας, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και πόρων στην εκμάθηση ειδικών γλωσσών που στηρίζονται σε έγκριτα θεωρητικά μοντέλα και με χρήση ποιοτικής αλλά και ποσοτικής μεθοδολογίας έρευνας.

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική της δραστηριότητα αφορά σε ζητήματα διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης επικεντρωμένης σε πληθυσμούς μεταναστών και προσφύγων στο πλαίσιο της μελέτης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ECHO). Οι δημοσιεύσεις της έχουν επικεντρωθεί σε χώρους και περιβάλλοντα δικαιοσύνης, υγείας, δημόσιας διοίκησης και εκπαίδευσης και αφορούν σε πρωτογενείς έρευνες στην Ελλάδα που εστιάζουν στην καταγραφή των συνθηκών (κοινωνικών, νομικών, ψυχολογικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών) κάτω από τις οποίες διενεργείται η εξειδικευμένη επικοινωνία των διερμηνέων και των διαπολιτισμικών μεσολαβητών υπεύθυνων για τη διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία με τους πληθυσμούς αυτούς.  Έχει οργανώσει συνέδρια για την επικοινωνία σε ειδικά περιβάλλοντα και υπήρξε υπεύθυνη έκδοσης (editor) του διεθνούς περιοδικού International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, κοινοτική διερμηνεία, πολυπολιτισμικότητα, πολυγλωσσία
  • Ψηφιακοί γλωσσικοί πόροι στην επικοινωνία
  • Τεχνικές επικοινωνίας για ειδικούς/επαγγελματικούς σκοπούς
  • Κίνητρα και στρατηγικές μάθησης στην εκμάθηση εξειδικευμένου λεξιλογίου και ορολογίας
  • Ορολογία στον εξειδικευμένο λόγο και επικοινωνία

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βυζάς, Θ. & Δογορίτη, Ε. (2021). Η ορολογία του κοροναϊού στα πολύγλωσσα ευρωπαϊκά κείμενα: παραλλαγές και εξέλιξη. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Αθήνα: ΕΛΕΤΟ, σσ. 298-308.  

Βλαχόπουλος Στέφανος, Περικλής Τάγκας, Θεμιστοκλής Γκόγκας, Δογορίτη Ελευθερία, Βυζάς Θεόδωρος, Ίσερης Γεώργιος (2019). “Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα: έρευνα, ευρήματα και προτάσεις” στο Πρακτικά της 6ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 25-27 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.
Διαθέσιμο στο:
http://echo.frl.auth.gr/6th_trad_congress/index.php/el/praktika-gr/omilites-praktika-gr 

Ίσερης Γεώργιος, Βλαχόπουλος Στέφανος, Δογορίτη Ελευθερία & Κασάπη Ελένη (2018). Οι στρατηγικές ανάπτυξης κινήτρων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της μετάφρασης ειδικών κειμένων, iNTERCULTURAL tRANSLATION iNTERSEMIOTIC, vol. 7, no 2, https://ejournals.lib.auth.gr/iti/ article/ view/6722 

Eleftheria Dogoriti, Georges Iseris & Theodore Vyzas (2018). Médiation linguistique et activités de traduction dans l’enseignement des langues de spécialité: une pratique didactique revisitée, Lexis, 11|2018, https://journals.openedition.org/lexis/1210 DOI : 10.4000/lexis.1210 

Vlachopoulos Stefanos, Tangas Pericles, Gogas Themistocles, Dogoriti Eleftheria, Batsalia Freideriki, Hatzimihail Nikitas, Vyzas Theodoros, Katsis Christos, Florou Ekaterini, Chita Anna, Iseris Georgios, Dragomanovits Spiros (2017). “The profile of the ideal Greek legal interpreter” in L.N. Zybatow, A. Satuder & M. Ustaszewski (Eds) Translation studies and translation practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 107- 113, Peter Lang. 

Στέφανος Βλαχόπουλος, Περικλής Τάγκας ,Θεμιστοκλής Γκόγκας, Ελευθερία Δογορίτη, Φρειδερίκη Μπατσαλιά et al. (2017). “Τι δικαστηριακό διερμηνέα χρειάζεται η ελληνική δικαιοσύνη;”, στο Πρακτικά της 5ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 21-23 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη. 

Δογορίτη Ελευθερία (2017). “Από την παιδαγωγική μετάφραση στη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ειδικών γλωσσών: μια (α)συνήθης πρακτική; ” στο Πρακτικά 11ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα 9-11 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα: Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 323-334 

Δογορίτη Ελευθερία (2016). “Από την κοινοτική στην ιατρική διερμηνεία: η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα ”, International Journal of Languages, Translation and Intercultural Communication, vol. 5, 42-55 

Στέφανος Βλαχόπουλος, Περικλής Τάγκας, Θεμιστοκλής Γκόγκας, Ελευθερία Δογορίτη,  Θεόδωρος Βυζάς, (2015). «Αλλοδαποί ενώπιον της Θέμιδος: δικαστηριακή διερμηνεία στην Ελλάδα», Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων, Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 23-25 Μαΐου 2013, Θεσσαλονίκη.
Διαθέσιμο στο:
https://www.frl.auth.gr/sites/4th_trad_congress/pdf/vlahopoulos.pdf 

Δογορίτη Ελευθερία (2015). “Ειδικές γλώσσες και ορολογική αναγνώριση. Διερεύνηση στρατηγικών και μέσων διδασκαλίας-εκμάθησης όρων στα πλαίσια της διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας της γνώσης” στο Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα 12-14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα: Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 121-131.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας:

Τετάρτη & Πέμπτη 09.00 – 10.00