Κατατακτήριες Εξετάσεις

Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να εγγραφούν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε μαθήματα που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμετο του Νοεμβρίου.