Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές, βάσει της υπ’ αριθμ: 166442/7.12.2020 απόφασης κύρωσης του ονομαστικού πίνακα επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης ΑΕ 2020-2021, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς (με ταχυμεταφορά) προκειμένου για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ημερομηνία έναρξης αποστολής δικαιολογητικών: 10 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία λήξης αποστολής δικαιολογητικών: 16 Δεκεμβρίου 2020