Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Ιωαν­νίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις  20/04/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.  με χρήση του MS Teams.

Ο σύνδεσμος σύνδεσης στη σύσκεψη-ορκωμοσία είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlOWYyNTEtY2VmNi00ODYzLThhYzUtZjE2MTdkNmM3N2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22be093937-dc06-4bf5-85c7-73458084a7c1%22%7d

Η σύνδεσή σας στην ορκωμοσία, για λόγους ταυτοποίησης και ενημέρωσης επί της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης της ορκωμοσίας, ανοίγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο μέσω του Google Chrome, του Microsoft Edge ή από έξυπνη συσκευή (κινητό ή Tablet) με λειτουργικό Android ή iOS.

Για λόγους ταυτοποίησης κατά τη σύνδεσή σας στην ορκωμοσία, δηλώστε ως όνομα εμφάνισης το Ονοματεπώνυμό σας μαζί με τον ΑΜ στο τμήμα στην παρακάτω μορφή: Επώνυμο Όνομα (ΑΜ) και περιμένετε στην αναμονή έως ότου ο αρμόδιος υπάλληλος από την Γραμματεία του Τμήματος σας αποδεχτεί στην τηλεδιάσκεψη.

Η ύπαρξη κάμερας με ενσωματωμένο ή εξωτερικό μικρόφωνο είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούμε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσής σας στην ορκωμοσία, διαβάστε τα συνημμένα έγγραφα που έχουν οδηγίες για σύνδεση μέσω Google Chrome, Microsoft Edge ή μέσω Android συσκευής.

 

Από τη Γραμματεία  του Τμήματος Ψυχολογίας

Attachments