Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου στο Τμήμα Ψυχολογίας για το έτος 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου στο Τμήμα Ψυχολογίας για το έτος 2020

Το Τμήμα Ψυχολογίας αποφάσισε την πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία 2 (δύο) μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για το έτος 2020, σύμφωνα με την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία αριθμ. 1635/13.11.2020).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες να αποστείλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grampsygc@uoi.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση

2.      Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο:

«Δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην Υπεύθυνη Δήλωση, θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».

Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν και τα κάτωθι, τα οποία θα επισυναφθούν στις αιτήσεις των υποψηφίων από τη Γραμματεία:

3.      Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4.      Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ., στο Δ.Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι υποψήφιοι διδάκτορες

5.      Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. ή στο Δ.Π.Μ.Σ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος